95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
+48 662 295 810
biuro@szybkieprawko.com.pl

Regulamin


SPRAWY ORGANIZACYJNE


1.Ośrodek prowadzi szkolenie z zakresu nauki jazdy kategorii A,B,C.
2.Wykłady odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Auto Szkołę.
3.Auto Szkoła zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu.
4.Zajęcia praktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Wyjątek stanowią zajęcia dodatkowe oraz szkolenia ekspresowe i weekendowe.


1.Posiadanie numeru PKK,
2.Wymagany przepisami ustawy wiek,
3.Dokonanie wymaganej wpłaty na poczet kursu (min.600 zł).


1. 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne) kurs podstawowy i rozszerzony,
2.30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe) kurs podstawowy,
3.40 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe) kurs rozszerzony,
4.Materiały dydaktyczne (książka lub kurs e-learningowy – ważny 90 dni od daty aktywacji konta),
5.Jazdy po placu manewrowym, zgodnym z placem egzaminacyjnym,
6.Wjazd na plac egzaminacyjny w cenie 30zł za 30minut jazdy (jako dodatek do jazd podstawowych).


1. Kurs podstawowy kat. B – 2700zł. (kurs w Skierniewicach – 2900zł, kurs w Sochaczewie – 3000zł)
2. Kurs ekspresowy kat. B – 3200zł (cały kurs w miesiąc)
3. Kurs weekendowy kat. B – 3600zł (zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedzielę)
4. Kurs VIP Łódź kat. B – 4300zł (kurs rozszerzony o 10 godzin jazd, zajęcia praktyczne w miejscu i czasie wskazanym przez kursanta, egzamin zdawany w dowolnym WORD w Polsce, egzamin zdawany samochodem z auto szkoły w obecności instruktora z auto szkoły)
5. Kurs VIP Skierniewice kat. B – 4500zł (kurs rozszerzony o 10 godzin jazd, zajęcia praktyczne w miejscu i czasie wskazanym przez kursanta, egzamin zdawany w dowolnym WORD w Polsce, egzamin zdawany samochodem z auto szkoły w obecności instruktora z auto szkoły)
6. Materiały szkoleniowe (profesjonalna platforma szkoleniowa) – szkolenie teoretyczne e-learningowe – 200zł.
7. Materiały szkoleniowe – książka i testy – 60zł, testy – 25zł, książka – 35zł.
8. Wynajem samochodu ze szkoły na egzamin praktyczny w WORD – 200zł.

9. Udział instruktora w egzaminie praktycznym w WORD – 50 zł

10. Godzina jazdy dodatkowej kat. B – 100zł. (Skierniewice i Sochaczew- 110zł)
11. Pakiet 10 godzin jazd dodatkowych – 950zł (Skierniewice i Sochaczew 1050)

Podane ceny kursu obowiązują przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli po tym czasie ceny kursów ulegną zmianie kursant jest zobowiązany do dopłaty różnicy w cenie kursu.

Opłatę za kurs można wnosić w ratach:
I rata – 600 zł przy zapisie na kurs,
II rata – 700 zł do rozpoczęcia szkolenia praktycznego,
III rata – 700 zł do 10 godziny jazd,
IV rata – pozostała kwota do 20 godziny jazd
Wpłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto Auto Szkoły: 06 1140 2004 0000 3102 8207 9698
W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie Auto Szkoła może przerwać szkolenie. Nieuregulowanie płatności upoważnia Auto Szkołę Szybkie Prawko do wysłania wezwania do zapłaty oraz naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki oraz wystąpienia na drogę sądową.


1. Instruktor jest zobowiązany rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.
2. Instruktor ma obowiązek oczekiwania na kursanta na parkingu Auto Szkoły. Jeżeli kursant nie przyjdzie
w wyznaczone miejsce instruktor ma prawo odjechać po 15 minutach oczekiwania.


1.Na wniosek osoby szkolonej instruktor może brać udział w egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
2.Przy zapisie na egzamin należy zgłosić chęć jazdy z instruktorem oraz wypełnić stosowny wniosek.
3.Termin i godzinę egzaminu należy skonsultować z instruktorem prowadzącym szkolenie.
4.Opłata za udział instruktora wynosi 50 zł i wnoszona jest w Auto Szkole najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu praktycznego, brak wpłaty w wymaganym terminie powoduje wstrzymanie oddelegowania instruktora do WORD, w konsekwencji osoba zgłoszona na egzamin z instruktorem nie może do niego przystąpić.
5.Przejazd na egzamin oraz powrót z egzaminu kursant zapewnia sobie we własnym zakresie.
Instruktor nie ma obowiązku zabrania kursanta.


1.W razie nieobecności na zajęciach praktycznych kursant zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50zł za każdą godzinę nieodbytego szkolenia.
2.Odwołanie zajęć lub zmiana ich terminu jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem.
W przypadku niedotrzymania terminu przełożenia zajęć planowane godziny szkolenia przepadają.
3.Wszystkie zmiany w zaplanowanym terminarzu jazd kursant ma obowiązek zgłosić instruktorowi prowadzącemu szkolenie lub telefonicznie pod nr. 662-295-810 w godzinach 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku. Zmiany nie zgłoszone nie będą uwzględniane.


1.Palenie tytoniu w pojazdach szkoleniowych jest zabronione pod rygorem usunięcia z kursu (kursantowi
nie przysługuje zwrot opłaty za kurs).
2.Spożywanie alkoholu w pojazdach szkoleniowych jest zabronione pod rygorem usunięcia z kursu (kursantowi
nie przysługuje zwrot opłaty za kurs).
3.Po stwierdzeniu, że kursant jest w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie, podlega on natychmiastowemu usunięciu z kursu (kursantowi nie przysługuje zwrot opłaty za kurs) oraz powiadamiana jest Policja.
4.Podczas nieobecności instruktora, zabrania się kursantowi wsiadania do pojazdu szkoleniowego, usiłowania uruchomienia silnika lub jazdy. Nie zastosowanie się do tej części regulaminu powoduje przerzucenie całej odpowiedzialności materialnej i prawnej na kursanta w przypadku uszkodzenia mienia Auto Szkoły Szybkie Prawko lub mienia osób trzecich.
5.Auto Szkoła i instruktor prowadzący szkolenie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w pojeździe szkoleniowym bez odpowiedniego ich zabezpieczenia.
6.Aktualny cennik znajduje się w biurze Auto Szkoły oraz na stronie internetowej www.szybkieprawko.com.pl i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
7.Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Auto Szkoły.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress