95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
+48 662 295 810
biuro@szybkieprawko.com.pl

Egzamin

Po ukończonym kursie prawa jazdy udajemy się do ośrodka ruchu drogowego (WORD-u) na egzamin.

Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej

Podczas egzaminu osoba zdająca musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu. Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputera. Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu i określa:

zakres, formę i czas trwania egzaminu,
kryteria oceny egzaminu,
sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami, bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźbą przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzamin zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pierwsze 20 pytań to część podstawowa, dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (1pkt)

Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna dla każdej kategorii prawa jazdy, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (1 pkt).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Nie ma możliwości cofania się do poprzednich pytań, nie ma też możliwości sprawdzania ani poprawiania udzielonych odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Ta część egzaminu dzieli się na dwa etapy. Pierwszy odbywa się na placu manewrowym, gdzie mamy do wykonania trzy zadania:
A. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować,że potrafi sprawdzić:
poziom oleju w silniku,
poziom płynu chłodzącego,
poziom płynu hamulcowego,
poziom płynu w spryskiwaczach,
działanie sygnału dźwiękowego,
działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
działanie świateł mijania,
działanie świateł drogowych,
działanie świateł hamowania „STOP"
działanie świateł cofania,
działanie świateł kierunkowskazów,
działanie świateł awaryjnych,
działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

B. przygotowanie do jazdy:
właściwe ustawienie fotela,
właściwe ustawienie lusterek,
właściwe ustawienie zagłówków,
zapięcie pasów bezpieczeństwa,
upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,
włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:
upewnienie się o możliwości jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
płynne ruszenie
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
nienajeżdżanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
upewnienie się o możliwości jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć.

Pamiętać należy, że dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania w trakcie egzaminu skutkuje oceną negatywną z całego egzaminu.

Egzamin w ruchu drogowym na prawo jazdy kat. „B i B1” rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu na placu manewrowym.

Ta część egzaminu praktycznego polega na wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. Polecenia egzaminatora wydawane są z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań i nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego oraz nie mogą stwarzać możliwości zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych w czasie nie krótszym niż 40 minut, przy czym egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut,jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Zadania do wykonania zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem:
1) wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
2) jazda drogami dwukierunkowymi jedno – i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
b) posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia, spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości,
3) jazda drogami jednokierunkowymi,
4) przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne,
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20,D1, itd.),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe
5) przejazd przez przejścia dla pieszych,
6) parkowanie prostopadłe lub skośne lub parkowanie pomiedzy dwoma pojazdami,
7) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (zawracanie musi się odbyć przy użyciu biegu wstecznego),
8) manewry wyprzedzania, omijania, wymijania,
9) zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu.
10) przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe,
11) przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego,
12) hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu 13) hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

Egzamin praktyczny może zostać przerwany ze skutkiem negatywnym w przypadku gdy zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego, w szczególności są to zachowania określone poniżej:
Spowodowanie kolizji drogowej,
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym ,
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu,
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd ,
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia ,
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
Niezastosowanie się do znaków: - „stop",
- „zakaz wjazdu",
- „zakaz skrętu w lewo",
- „zakaz skrętu w prawo",
- „nakaz jazdy..."
- ,wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
- „linia podwójna ciągła",
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania
Naruszenie zakazu zawracania,
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h,
Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania,
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
- na skrzyżowaniach,
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,
Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania",
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony,

Kandydat ma możliwośc jednej poprawki tego samego zadania.
Osoba egzaminowana uzyskuje wynik:
pozytywny, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
negatywny, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, lub jeśli nie panuje nad pojazdem w wystarczającycm stopniu, albo jej dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress